Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

搜索结果中出现的超高div所在行整行div高度都会被拉高导致出现空白

About: AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列

多列模式下当搜索结果中出现超高div(带视频缩略图)的div时(class="result-op c-container xpath-log"),所在行中其他div会出现大量空白

Bình luận

  • 是的,所以尽量不要用过多列数,推荐使用双列的呢
    这个问题我也没有好的解决方案

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.