Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Why in 'Tampermonkey opera' not work 'GM_xmlHttpRequest' ??? (solved)

đã sửa November 2018 trong Phát triển Opera

failed! GM_xmlHttpRequest is not defined :#

// ==UserScript==
// @name     JS_ebay_1 Инфа в буфер по Ctrl+Shift+Enter
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description try to take over the world!
// @author    You
// @match    www.ebay.com/*
// @grant    GM_xmlHttpRequest
   // ==/UserScript==
    ( function(){
 GM_xmlHttpRequest(
  {
 method: "GET",
 url: "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp",
  onload: function(response)
    {
  var responseXML = null;
  // Inject responseXML into existing Object (only appropriate for XML content).
  if (!response.responseXML)
  { responseXML = new DOMParser().parseFromString(response, "text/xml");}
  alert(responseXML);
    }
    });
    })();

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.