Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

是否有获取可读cookie的方法

如题所问,各位script author不知是否有解决方案

Bình luận

  • document.cookie即当前document的可读取cookie字符串,需自行切割,但是cookie中有一些是被服务器设置为脚本不可读的不会出现在可读取的cookie字符串中,只会出现在链接请求中,既然它设计的初衷就是不给你读的那你自然读不到,如果读得到那就是沙盒逃逸了

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.