Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

退出chrome自动清除历史记录脚本

因本人在公司上班,经常我用完电脑后,有同事也用我电脑,我打开网站的历史记录不是次次记的清除,有没什么脚本或设置退出chrome自动清除历史记录的, chrome也有这样插件,但那个不适应,希望有大神也设计一个脚本来实现,谢谢。

Bình luận

  • 历史记录是浏览器记录的,这脚本应该是干预不了的。只能用chrome的插件或者无痕模式

  • alert("清除浏览记录成功!")

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.