Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

自动播放下一集后,有没有办法自动全屏?

About: 多瑙影院去广告 & 增强
脚本执行木有问题,但是播放下一集的时候会退出自动全屏,在什么地方加代码可以在播放的时候自动进入全屏模式?
还有我装了Smart Header,尝试下载还是报错说没有UA。用的是Mac os 10.13 + Chrome 63.0.3239.108

Bình luận

  • 还真有人用这个下载啊(x

    可能他们后台代码更新了?暂时不在电脑身边,下载的话也是 240p... 建议找片源下(x

    自动全屏可以搞 h5 的全屏,回去看看能不能做。顺便看看 ckplayer 的,这玩意文档少得可怜。

  • 啊,其实也只是好奇试了一下下载,并非必需功能啦。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.