Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请加入booktxt小说, 就一行代码

About: My Novel Reader
// @include *://www.booktxt.net/*/*.html

Bình luận

 • 下版本加上
 • // @include *://www.booktxt.net/*_*/*.html
  这样应该比较好些~

  bookTitleSelector: ".box_con .con_top a:last-child",
  titleSelector: ".bookname h1",
  contentSelector: ".box_con #content",
 • akiba9527 nói:

  // @include *://www.booktxt.net/*_*/*.html
  这样应该比较好些~

  bookTitleSelector: ".box_con .con_top a:last-child",
  titleSelector: ".bookname h1",
  contentSelector: ".box_con #content",

  最新版将加入 自动查找书名 的功能,booklink 常用那几个站点测试有效。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.