Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

fm.qq.com切换电台似乎不行

About: Bypass Wait, Code, & Login For Chrome
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
打开fm.qq.com,切换第一个电台成功,这个时候看右上角tampermonkey出现一个数字1。然后再切换其他电台,虽然名字变化,但是歌曲没变。所以实质上就是没有切换成功。这个时候打开tampermonkey的dashboard关闭脚本。然后刷新fm.qq.com,就可以正常切换了。。。chrome版本是 35.0.1916.114 m

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.