Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

帮帮我吧,插件用不了,报告这是个垃圾脚本恶意脚本,需要一个ucers的账号

报告这是个垃圾脚本恶意脚本,需要一个ucers的账号

Bình luận

  • 说清楚点

  • tampermonkey的已安装脚本的多项操作里面有个小红旗,显示“报告这是垃圾脚本恶意脚本(需要拥有个usercript.org的账户)”
  • 不用管,以前http://userscripts.org/时候的事了,后来这个站死了。

  • 小红旗是“Report an issue”,即报告问题,不一定是举报 (例如脚本使用上有问题)。

    另外链接不一定都是指向 uso,比如在本站安装的脚本点进去是脚本反馈页面,GitHub 安装的脚本点进去是脚本所在项目的 Issue 页面..

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.