Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Chrome 修正

About: Manga Loader
đã sửa September 2015 trong Thảo luận về Script Chrome

374 行

    (function _try_again () {
      if (document.querySelector(selector)) {
        callback.call()
        return
      }

      if (document.readyState !== 'complete') {
        setTimeout(_try_again, 1000)
      }
    })()

解釋:Chrome 現在不允許在 strict mode 下獲取 arguments.callee 的值。

頂部元鍵值加入:

// @grant     none

否則 window 對象會跪。

另外發現了一個替代腳本,Manga Loader | Manga Loader NSFW,這個腳本是否停止維護了?

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.