Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

require jQuery CDN 访问太慢

About: Bypass Wait, Code, & Login For Chrome
đã sửa April 2014 trong Thảo luận về Script
能不能换成国内 七牛 这个开放式的 CDN:http://cdn.staticfile.org/jquery/2.1.0/jquery.min.js
改成这样快很多。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.