Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

某些页面会出现的一个Bug

About: 豆瓣资源下载大师:1秒搞定豆瓣电影|音乐|图书下载

在访问某些电影页面时会出现

Line 348:

let ld_json = JSON.parse($('head > script[type="application/ld+json"]').text() || '{}');

Paused on exception
SyntaxError: JSON.parse: bad control character in string literal at line 150 column 39 of the JSON data.

e.g. https://movie.douban.com/subject/1292225/

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.