Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请移除包含主站的规则

About: 闲鱼显示搜索框
// @match        https://greasyfork.org/zh-CN

请移除这条引用规则,match 是用来匹配要执行这个用户代码的页面。

移除后请直接在论坛 @ 我或文科将这条信息修改为“无评价”。

因为审查举报记录时发现有人在脚本里尝试劫持脚本提交页面并插入代码,因此我在排查运行于主站的脚本。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.