Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请加上 @grant

About: tiebaAllsign
đã sửa June 2014 trong Thảo luận về Script
Greasemonkey 2.0 如果没写 @grant,则默认为 @grant none,这样脚本就无法正常运行。

// @grant GM_log
// @grant GM_addStyle
// @grant GM_setValue
// @grant GM_getValue
// @grant GM_xmlhttpRequest
// @grant GM_deleteValue

Bình luận

 • http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=baiduPostBrowser&z=3111654467&sc=52347697394#52347697394
  说了
  在 Firefox 32 中使用 Greasemonkey 的 GM_xmlhttpRequest_firefox吧_百度贴吧
  顺便这个办法不错
  我跟你说的并不是同一个问题,也不关 firefox 32 的事。

  添加 @grant 后执行卡住,应该是 Greasemonkey 2.0 的 bug,并不是该脚本的问题,所以我并没有在这里反馈。
 • 谁能稍微简化一下代码,以最少的代码复现你说的 GM 的那个错误吗?整个代码看起来太累了。而且这么把bug交过去,作者都没法复现……
 • GM 2.x 不是加上 @grant 就能修好了的(。
  沙箱改了一堆东西,稍不注意就会提示权限不足 (如页面访问脚本访问、操作页面上的值)…
 • đã sửa June 2014
  GM 2.x 不是加上 @grant 就能修好了的(。
  沙箱改了一堆东西,稍不注意就会提示权限不足 (如页面访问脚本访问、操作页面上的值)…
  是吗?它这个脚本添加 @grant 后就能运行。

  但在执行过程中卡住,应该是 Greasemonkey 2.0 的问题,是 GM_xmlhttprequest 函数的错误,并不涉及到你说的页面访问、操作页面上的值。

  你的 贴吧免跳转链 中的 @require 被删除了。。。
 • đã sửa June 2014
  谁能稍微简化一下代码,以最少的代码复现你说的 GM 的那个错误吗?整个代码看起来太累了。而且这么把bug交过去,作者都没法复现……
  是 Greasemonkey 2.0 新加入的 GM_xmlhttpRequest() can set the resposeType parameter on the request. 中 responseType 解析错误。

  当这个脚本在执行下面代码时
  GM_xmlhttpRequest({
  method: 'GET',
  synchronous: false,
  headers: {
  "cookie": document.cookie,
  "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8",
  "User-Agent": "Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.3; Series60/3.2 NokiaE72-1/021.021; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/525 (KHTML, like Gecko) Version/3.0 BrowserNG/7.1.16352"
  },
  url: 'http://tieba.baidu.com/mo/m?kw=totalcommander',
  onload: function(responseDetails) {

  }
  });
  发生错误 Argument 1 of Document.adoptNode is not an object.,其中的 Argument 1 指req.responseXML.documentElement

  Greasemonkey 2.0 的 GM_xmlhttpRequest 新增的部分
  try {
  responseState.responseText = req.responseText;
  } catch (e) {
  // Some response types don't have .responseText (but do have e.g. blob
  // .response). Ignore.
  }

  if (req.responseXML) {
  // Adopt the XML object into a content-window-scoped document.
  var xmlDoc = wrappedContentWin.Document();
  xmlDoc.appendChild(xmlDoc.adoptNode(req.responseXML.documentElement));
  responseState.responseXML = xmlDoc;
  }
  这个脚本接受到的 responseText 是这样开头的 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-
 • đã sửa June 2014
  最后的补充

  在 Greasemonkey 2.0 的 xpi 的 modules\xmlhttprequester.js 文件,修改加入 try{} catch(e){} 就能正常工作。
  try {
  var xmlDoc = wrappedContentWin.Document();
  xmlDoc.appendChild(xmlDoc.adoptNode(req.responseXML.documentElement));
  responseState.responseXML = xmlDoc;
  } catch(e) {}
 • GM 2.x 不是加上 @grant 就能修好了的(。
  沙箱改了一堆东西,稍不注意就会提示权限不足 (如页面访问脚本访问、操作页面上的值)…
  是吗?它这个脚本添加 @grant 后就能运行。

  但在执行过程中卡住,应该是 Greasemonkey 2.0 的问题,是 GM_xmlhttprequest 函数的错误,并不涉及到你说的页面访问、操作页面上的值。

  你的 贴吧免跳转链 中的 @require 被删除了。。。
  那个啊… 反正准备抛弃了(泪
  现在准备整个助手重写 ;w;
 • 原来是要用这段try{} catch(e){}替换那段if{}才行。
 • đã sửa June 2014
  原来是要用这段try{} catch(e){}替换那段if{}才行。
  不是替换,是加上 try catch。这是我改好的版本 http://bbs.kafan.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1747638&page=3#pid31777829

 • 不是替换,是加上 try catch。这是我改好的版本 http://bbs.kafan.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1747638&page=3#pid31777829
  原来是添加到IF当中。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.