Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

添加的网站报错

About: My Novel Reader
đã sửa November 2018 trong Thảo luận về Script Chrome

https://wwwj.bearead.com/chapter/b11187931/767389
脚本设置里添加这个之后 * ://wwwj.bearead.com/chapter/ * /*
刷新出现阅读模式按钮,点第一下没反应,点第二下网站报错:500 服务器内部错误

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.