Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

最近我用的书站出现很多拼音, 不知道你们的情况呢

About: My Novel Reader

还有把"功"替换成"fa *gong"

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.