Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

退出 刷新 失效 一气呵成——不显示阅读模式的入口

About: My Novel Reader

VM117:62 Syntax error @ "My Novel Reader"!

#

JSHINT output:

#

SyntaxError: Invalid or unexpected token
at new Function ()
at Object.E_c (:3:304)
at ka (eval at exec_fn (:1:107), :61:380)
at Object.create (eval at exec_fn (:1:107), :72:334)
at e (eval at exec_fn (:1:107), :16:157)
at Object.runListeners (eval at exec_fn (:1:107), :16:116)
at eval (eval at exec_fn (:1:107), :73:408)
at HTMLDocument.R (:10:9)
(anonymous) @ VM117:62
VM117:62 Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
at new Function ()
at Object.E_c (:3:304)
at ka (eval at exec_fn (xI7zpmN7nTvwrjbX3WA1AA2:1), :61:380)
at Object.create (eval at exec_fn (xI7zpmN7nTvwrjbX3WA1AA2:1), :72:334)
at e (eval at exec_fn (xI7zpmN7nTvwrjbX3WA1AA2:1), :16:157)
at Object.runListeners (eval at exec_fn (xI7zpmN7nTvwrjbX3WA1AA2:1), :16:116)
at eval (eval at exec_fn (xI7zpmN7nTvwrjbX3WA1AA2:1), :73:408)
at HTMLDocument.R (:10:9)

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.