Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

opera22无法使用?

About: My Novel Reader
从308更新到最新版就不能用了……

Bình luận

  • 返回至4.07版本正常了……
  • 不知道你使用什么版本?

    我在 Opera 23 + 暴力候最新版或 Tampermonkey Beta 3.5 测试正常。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.