Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

@match 不能这么匹配

About: Hide Outlook ads
đã sửa October 2018 trong Thảo luận về Script Firefox

Firefox + Violentmonkey
@include 可以 http*:
@match 只能 *: 或 http: 或 https:

话说我用 Firefox 和 edge 和 IE11 都试了下,http 会被服务器重定向到 https,都用上 ES6+ 了,还有会不自动 https 的情况?

Bình luận

 • 只是以防万一

 • @ffwymjbn 说道:
  Firefox + Violentmonkey
  @include 可以 http*:
  @match 只能 *: 或 http: 或 https:

  话说我用 Firefox 和 edge 和 IE11 都试了下,http 会被服务器重定向到 https,都用上 ES6+ 了,还有会不自动 https 的情况?

  刚再次看了Tampermonkey文档,说是可以这么用来着?我这里测试是能用的。
  算了,还是改成include吧。

 • đã sửa October 2018 Firefox

  @Antecer 说道:
  只是以防万一

  那干脆写句重定向http到https好了,以防运营商插广告。

 • @Antecer 说道:

  @ffwymjbn 说道:
  Firefox + Violentmonkey
  @include 可以 http*:
  @match 只能 *: 或 http: 或 https:

  话说我用 Firefox 和 edge 和 IE11 都试了下,http 会被服务器重定向到 https,都用上 ES6+ 了,还有会不自动 https 的情况?

  刚再次看了Tampermonkey文档,说是可以这么用来着?我这里测试是能用的。
  算了,还是改成include吧。

  是暴力猴 Violentmonkey 不能用……

 • @ffwymjbn 说道:

  @Antecer 说道:
  只是以防万一

  那干脆写句重定向http到https好了,以防运营商插广告。

  重定向到https啊,这个应该用不着,chrome默认会先使用https通信,然后才是http

 • đã sửa October 2018 Chrome

  说起@match和@include真没发现差别在哪里,为嘛要整俩个引用名称出来?
  match 也可以用 *://outlook.live.com/*
  include 使用 http*://outlook.live.com/*
  这两个感觉没啥差别。

 • @Antecer 说道:
  说起@match和@include真没发现差别在哪里,为嘛要整俩个引用名称出来?
  match 也可以用 *://outlook.live.com/*
  include 使用 http*://outlook.live.com/*
  这两个感觉没啥差别。

  It is recommended to use @match / @exclude-match rather than @include / @exclude because the match rules are safer and more strict.
  https://violentmonkey.github.io/api/matching.html
  说是这么说,也没解释为啥。

  简单搜了下没发现暴力猴为啥不支持 @match http*:

 • 暴力猴 和 油猴 使用上感觉有什么差异?从来没用过暴力猴地说...

 • @Antecer 说道:
  暴力猴 和 油猴 使用上感觉有什么差异?从来没用过暴力猴地说...

  暴力猴是开源的,作者是国人,反馈方便,支持OneDrive同步等,如果需要手动更新等很方便;缺点是兼容性不如 TM,如只支持 GM_ 不支持 GM. ; 不能在 CSP 页面生效。
  油猴4兼容性不好,同步不支持跨浏览器。
  TM 不开源,手动批量更新等操作麻烦,同步支持不如 VM,反馈处理迟缓……总之我用得很不爽……

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.