Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

ua等可以精简点

About: windows iso
đã sửa October 2018 trong Thảo luận về Script Firefox

ua有关键词就可以了,没必要写全,这样好维护些。

// ==UserScript==
// @name      windows iso
// @author     ppma
// @description  在微软官网下载windows iso镜像
// @license    GPL version 3
// @match     https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows*
// @run-at     document-start
// @version    18.10.06
// @namespace   https://greasyfork.org/users/192908
// ==/UserScript==

//navigator.__defineGetter__('platform', () => {
//  return 'Linux';
//});
navigator.__defineGetter__('userAgent', () => {
  return 'Linux';
});

我试了下只改ua就行了,platform似乎不用改。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.