Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

可以去除jQuery依赖

About: Hide Outlook ads
đã sửa October 2018 trong Thảo luận về Script Firefox
// ==UserScript==
// @name       Hide Outlook ads
// @name:zh-CN    隐藏Outlook广告
// @namespace     https://greasyfork.org/zh-CN/users/42351
// @version      1.2
// @description    Hide embedded ads in Outlook
// @description:zh-CN 隐藏Outlook网页端的各种内嵌广告
// @author      Antecer
// @match       https://outlook.live.com/*
// @grant       none
// @run-at      document-start
// @compatible    chrome 测试通过
// @compatible    firefox 未测试
// @compatible    opera 未测试
// @compatible    safari 未测试
// ==/UserScript==

const addStyle = (css) => {
  const node = document.createElement('style');
  node.type = 'text/css';
  node.appendChild(document.createTextNode(css));
  const heads = document.getElementsByTagName('head');
  if (heads.length > 0) {
    heads[0].appendChild(node);
  } else { // no head yet, stick it whereever
    document.documentElement.appendChild(node);
  }
}
// outlook标准版广告屏蔽css
const cssNomal = `
  ._n_h,
  ._n_15,
  div[style*="height: 40px"][style*="bottom: 0px"],
  [role=listbox]>div>div>div>[style] {
    display: none !important;
  }
  #primaryContainer > div {right: 0px !important; bottom:0 !important;}
  ._n_05 {bottom: 40px !important;}
  div[style*="top: 40px"] > div > div { bottom:0 !important;}`;
// outlook测试版广告屏蔽css
const cssBeta = `
  #app>div>div:last-child>div>div:first-child>div:last-child,
  #app>div>div:last-child>div>div>div:first-child>div>div:last-child>:last-child,
  div[role=listbox]>div>div>div:first-child,
  #app>div>div:last-child>div>div:last-child
  {display: none !important;}`;
// 执行css规则
if (document.querySelectorAll('img').length > 0) {
 addStyle(cssNomal);
}
else {
 addStyle(cssBeta);
}

比较粗暴,没做版本区分。

Bình luận

 • 太暴力了,outlook普通模式下把收件箱也给隐藏了。

 • @Antecer 说道:
  太暴力了,outlook普通模式下把收件箱也给隐藏了。

  大概是我用的beta版?
  只是懒得看判断逻辑罢了……

 • @Antecer 说道:
  太暴力了,outlook普通模式下把收件箱也给隐藏了。

  更新了下,加入了版本判断——虽然不明白beta版怎么会没有图片的——至少我的版本上是没问题了。
  判断的时候测了下,貌似我是nomal版?反正我没有切换按钮。

 • @Antecer 说道:
  太暴力了,outlook普通模式下把收件箱也给隐藏了。

  找了个备用账号还是nomal模式的,没有干掉收件箱啊。
  按说我就是改了下css的字符串拼接方式用了ES6,不会干掉新东西。
  倒是能不能把beta的推广干掉:

 • @ffwymjbn 说道:

  @Antecer 说道:
  太暴力了,outlook普通模式下把收件箱也给隐藏了。

  找了个备用账号还是nomal模式的,没有干掉收件箱啊。
  按说我就是改了下css的字符串拼接方式用了ES6,不会干掉新东西。
  倒是能不能把beta的推广干掉:

  我这里看不到这个东西,奇怪。

 • 你可以尝试找到它的html节点,然后把css选择器添加上。

 • 使用join是为了增减规则和添加注释比较方便。

 • @Antecer 说道:
  使用join是为了增减规则和添加注释比较方便。

  我把注释删了只是测试的时候偷懒,当然你要说 // 比 /* */ 方便也没错。
  ES6 好理解,个人觉得好维护点,但这不是问题~
  thanks

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.