Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

关于contentReplace规则的疑问

About: My Novel Reader

找旅明这本书,找到这个站点:http://www.88106.com/book/1861/1861739/115473759.html
(当然其他站点也有,不过这个站点的版本看起来标点全一点)
想加入支持,于是自己加了一段代码:

// @include    *://www.88106.com/book/*/*/*.html

 {siteName: '88106小说阅读网',
  url: '^https?://www\\.88106\\.com/book/\\d+/\\d+/\\d+\\.html',

  bookTitleSelector: '.linkright a:nth-child(2)',
  titleSelector: '.acontent h1',

  indexSelector: "#footlink a:nth-of-type(2)",
  prevSelector: "#footlink a:nth-of-type(1)",
  nextSelector: "#footlink a:nth-of-type(3)",

  contentSelector: ".acontent",
  contentRemove: ".tishi",
  contentReplace: [
    '(88106 www.88106.com)',
    '88106 www.88106.com',
  ],
 },

大体OK,不过有个问题是章节开头有一个(88106 www.88106.com),末尾有一个88106 www.88106.com,在contentReplace里都加上之后过滤的效果就变成了开头部分剩下一对括号:

这个应该如何改进?试过交换两行的顺序也还是一样。

另一个小问题是按回车提示“主页链接没有找到”,但是前一章后一章都正常,都是从#footlink里提取的链接,不知道是什么原因,不过这个问题不大。

Bình luận

 • 突然想起来是不是按照正则表达式来处理了,改成'\(88106 www.88106.com\)'就解决了

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.