Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Vista系统用不了(已解决,旧版本可用)

About: My Novel Reader
đã sửa August 2018 trong Thảo luận về Script Opera

win7上使用正常
Vista系统上没办法使用,看不见按钮,估计是系统原因
不知道有没有vista可用的版本

更新:发现是没仔细看脚本描述,旧版本可用

重要
从 6.0.0(2017-8-23)开始,改用 rollup 构建。需要 chrome 55 以上版本。Opera 12 及旧版本浏览器用户可用以前的版本。
旧版本 My Novel Reader 5.6.9

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.