Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

论坛自动发帖和回复怎么做(How to post and reply automatically)

论坛自动发帖和回复怎么做或是自动复制楼主发的文章复制一段后自动发帖(Forum post automatically and reply how to do or automatically copy the article sent by the owner after copying a paragraph post

Bình luận

 • // ==UserScript==
  // @name    Discuz BBS AutoReply
  // @namespace http://use.i.E.your.homepage/
  // @version  1.0
  // @description Autoreply BBS
  // @require  https://git.oschina.net/liezhang/Discuz-BBS-AutoReply/raw/master/AutoReply.js
  // @match   http://bbs.*/*thread*
  // @match   http://*thread*
  // @include  http://bbs.*/*thread*
  // @include  http://*thread*
  // @include  http://bbs.book.qq.com/*
  // @exclude  http://*action=newthread*
  // ==/UserScript==
  function loadJs(sid,jsurl,callback){
    var nodeHead = document.getElementsByTagName('head')[0];
    var nodeScript = null;
    if(document.getElementById(sid) === null){
      nodeScript = document.createElement('script');
      nodeScript.setAttribute('type', 'text/javascript');
      nodeScript.setAttribute('src', jsurl);
      nodeScript.setAttribute('id',sid);
      if (callback !== null){
        nodeScript.onload = nodeScript.onreadystatechange = function(){
          if (nodeScript.ready) {
            return false;
          }
          if (!nodeScript.readyState || nodeScript.readyState == "loaded" || nodeScript.readyState == 'complete'){
            nodeScript.ready = true;
            callback();
          }
        };
      }
      nodeHead.appendChild(nodeScript);
    }
    else{
      if(callback !== null){
        callback();
      }
    }
  }
  loadJs("autoreply","https://git.oschina.net/liezhang/Discuz-BBS-AutoReply/raw/master/AutoReply.js",function(){
    var autoreply = new Autoreply()
    var fastposteditor = document.querySelectorAll('#fastposteditor,.tedt')[0]
    if(!fastposteditor) return
    fastposteditor.style.cssText = 'position:fixed;bottom:0px;right:0px;margin-right:5px;overflow-y:auto;z-index:999'
    var bar = fastposteditor.querySelectorAll('.fpd')[0]
    var reply = document.getElementById('fastpostsubmit')
    reply.onclick = function(){
      autoreply.SaveReplyTime()
    }
    var newbotton = document.createElement('input')
    newbotton.type="button"
    newbotton.value="随机"
    newbotton.className = reply.className
    newbotton.style.cssText='font-weight:700;padding:0 10px;line-height:21px'
    newbotton.onclick=function(){
      autoreply.check()
    }
    bar.appendChild(newbotton)
    bar.appendChild(reply)
  })
  
  
 • đã sửa September 2018 Chrome

  @lz0211 说道:

  谢谢

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.