Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

【已解决】提交脚本失败,请大神帮忙看下哪里有问题啊。Please Help ,I submit scripts failed.

đã sửa August 2018 trong Phát triển Chrome

`// ==UserScript==
// @name 电商秒杀抢购助手
// @namespace [url=mailto:xxx@qq.com]xxx@qq.com[/url]
// @author hangzhou_xz
// @description 电商抢购秒杀助手
// @match http://.taobao.com/
// @require http://cdn.bootcss.com/jquery/1.8.3/jquery.min.js
// @version 0.0.1
// ==/UserScript==
(function () {
'use strict';
console.log("test ok");

})();`

But it show me the error message below:

Help. 请求帮助。

Bình luận

  • 不知是否因为命名空间有问题,换成完整的邮箱地址试一下

  • @mofiter 说道:
    不知是否因为命名空间有问题,换成完整的邮箱地址试一下

    换成完整的邮箱,也不行.... 各种改各种测试,都不行。。。 也不知道从哪里改

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.