Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

没有成功适配https

About: Youku 1080
đã sửa October 2018 trong Thảo luận về Script Firefox

firefox + Violentmonkey
@match 只能配 *: //* 或者 https://*
@include 才能配 http*: //*

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.