Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

为什么我写的脚本一直无法提交啊?求大佬帮助,新手第一次写

我前几天写的一个脚本,但是就是无法提交。。。。

// ==UserScript==
// @name 古诗文网去广告
// @namespace http://tampermonkey.net/
// @version 1.0
// @description 去除古诗文网右侧及其底部广告
// @author Logicr
// @match https://so.gushiwen.org
// @match ://so.gushiwen.org/
// @match *://so.gushiwen.org/

// @grant none
// ==/UserScript==

(function() {
'use strict';
//$(document).ready(function(){
$('#btn-readmore').click();

 //去除右边的广告
 $(".right").remove();
 $(".title").remove();
 //删除底部标签
 //删除底部标签,这个使用了load,所以上面的remove(),无法生效。
 window.addEventListener ("load", removeIframe, false);
     function removeIframe () {
         $('iframe').remove();
        }

})();

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.