Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Bình luận

 • đã sửa February 14 Chrome

  DOMContentLoaded。
  userscript.html?id=ee85d713-0245-44fd-9b9c-888dcd0c052d:62 抓取到的提取码: 3131
  baidu-tongji_57a0637.js:1 GET https://hm.baidu.com/h.js?0792b315e6af8db26f294e9421b66fc4 0 ()
  (anonymous) @ baidu-tongji_57a0637.js:1
  (anonymous) @ baidu-tongji_57a0637.js:1
  VM162:1 https://eyun.baidu.com/enterprise/share/init?cid=8272057817616677234&uk=3328224443&sid=201702288350535643#3131

  从log来看提取码是抓到了

  企业云还可能是6码的提取码,可能是自己设的
  https://eyun.baidu.com/enterprise/share/init?cid=8272057817616677234&uk=3328224443&sid=201610251675460517#repaik

 • đã sửa June 2018 Chrome

  改了下前部

  // ==UserScript==
  // @name    网盘自动填写提取密码
  // @namespace  http://jixun.org/
  // @description 自动填写提取密码,失败不重试。
  // @include   https://pan.baidu.com/share/init?*
  // @include   https://yun.baidu.com/share/init?*
  // @include   https://eyun.baidu.com/enterprise/share/init?*
  
  // @include   http://*.yunpan.360.cn/lk/*
  // @include   https://*.yunpan.360.cn/lk/*
  // @include   http://share.weiyun.com/*
  // @version   1.0.3.9
  // @grant    none
  // @run-at   document-start
  // ==/UserScript==
  
  (function ($, waitDocReady) {
    var site = {
      'yunpan.360.cn': {
        chk: /^[a-z0-9]{4}$/i,
        code: '.pwd-input',
        btn: '.submit-btn'
      },
      'yun.baidu.com': {
        chk: /^[a-z0-9]{4}$/i,
        code: '.verify-input .pickpw input',
        btn: '.verify-input .pickpw a.g-button'
      },
      'pan.baidu.com': {
        chk: /^[a-z0-9]{4}$/i,
        code: '.verify-input .pickpw input',
        btn: '.verify-input .pickpw a.g-button'
      },
      'eyun.baidu.com': {
        chk: /^[a-z0-9]{4,6}$/i,
        code: '.share-access-code',
        btn: '.g-button.g-button-blue'
      },
      'share.weiyun.com': {
        chk: /^[a-z0-9]{4}$/i,
        code: '#outlink_pwd',
        btn: '#outlink_pwd_ok'
      }
    };
  
    waitDocReady(function () {
      console.info("DOMContentLoaded。");
      // 抓取提取码
      var sCode = location.hash.slice(1).trim(),
        hostName = location.host.match(/\w+\.\w+\.\w+$/)[0].toLowerCase();
  
      if (sCode.length > 4 && sCode[4] == '?') {
        sCode = sCode.slice(0, 4);
      }
  
      var conf = site[hostName];
  
      // 检查是否为合法格式
      if (!conf || !conf.chk.test(sCode)) {
        // 没有 Key 或格式不对
        console.info("没有 Key 或格式不对");
        return ;
      }
  
      // 调试用
      console.log ('抓取到的提取码: %s', sCode);
  
      // 加个小延时
      setTimeout (function () {
        // 键入提取码并单击「提交」按钮,报错不用理。
        var codeBox = $(conf.code),
          btnOk = $(conf.btn);
  
        if (codeBox) codeBox.value = sCode;
  
        if (conf.preSubmit)
          if (conf.preSubmit (codeBox, btnOk, sCode))
            return ;
  
        if (btnOk) btnOk.click();
      }, 10);
    }, false);
  })(function ($) {
    return document.querySelector ($);
  }, function (callback) {
    if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
      setTimeout(callback, 1);
    } else {
      addEventListener('DOMContentLoaded', callback, false);
    }
  });
  
 • đã sửa February 16 [?]

  重了

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.