Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

问下js脚本怎么转油猴脚本

đã sửa May 2018 trong Phát triển QQBrowser

我在浏览器console命令里实现了功能
我的脚本是这样的

setInterval(function(){
document.getElementById("inputCode").onkeydown = "";
if(masks.style.display == 'block'){
document.getElementById("inputCode").value = code;
setTimeout(function(){
validateCode()
},1000)}
},5000);

我想用油猴脚本实现自动化

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.