Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

双击暂停翻页的提示bug

About: My Novel Reader
đã sửa May 2018 trong Thảo luận về Script Firefox

在设置中取消了双击暂停翻页的勾选之后,点击OK确认退出。
此时翻页到末尾,自动读取下页已经停止。
但在页面上双击,依然会出现双击暂停翻页启用或停用的交替提示。
而按照设置选项的取消勾选设定,双击页面后不应再出现任何提示信息,
而且自动翻页功能也不应该被取消掉,不处理双击即可,方才符合本意。

Bình luận

  • 补充:刷新页面后正常了,看来只是点击OK后不立刻生效而已。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.