Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

CSDN去广告

đã sửa April 2018 trong Phát triển Chrome

找到广告,删除。粗暴了一点?

// ==UserScript==
// @name     CSDN去广告
// @namespace  https://www.ieevee.com
// @version   0.1~~~~
// @description iteye去掉adgard去不掉的广告
// @author    silenceshell
// @match    https://blog.csdn.net/*/article/details/*
// @grant    none
// ==/UserScript==

var ads = document.getElementsByClassName("box-box-large");
var adp = ads[0].parentElement;
var removed = adp.removeChild(ads[0]);
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.