Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

脚本在运行却没有阅读模式的入口这是怎么回事?

About: My Novel Reader
đã sửa May 2018 trong Thảo luận về Script Chrome

添加过好几个站点,百度阅读这一个死活添不上去。

脚本在运行,但是阅读模式的图标就是不出现!

网址举例:https://yd.baidu.com/view/77559fda534de518964bcf84b9d528ea81c72f99?cn=2-1,3-1
https://yd.baidu.com/view/77559fda534de518964bcf84b9d528ea81c72f99?cn=2-1,3-1&pn=2
我是这样添加的:

在前面include进 

// @include ://yd.baidu.com/view/

没见阅读模式的图标

我就尝试

// @include ://yd.baidu.com/view/?cn=-,-
// @include ://yd.baidu.com/view/?cn=-,-&pn=*

???这哪里不对吗??还是说规则比较特别?

所以我就在底下的自定义规则里加了

{siteName: "baidu",
url: "^https?://yd.baidu.com/view/.+\?cn=\d+-\d+,\d+-\d+|https://yd.baidu.com/view/.+\?cn=\d+-\d+,\d+-\d+&pn=\d+",

 titleReg: /(.*?)最新章节 [-_\\\/](.*?)[-_\/].*/,    
 titlePos: 0,                    
 titleSelector: "#title h1",

 indexSelector: "a:contains('目录')",        
 prevSelector: "a:contains('上一页')",          
 nextSelector: "a:contains('下一页')",        
 // nDelay: 500, 
 // style: '', 

 contentSelector: "#content",              
 // mutationSelector: "#chaptercontainer",         
 contentHandle: false,  }

但它就是不出现啊!

求大神告知这是什么状况??简直要疯啊!!

PS:上面可能有非常非常小白的错误,因为我是为了在这个脚本里面添网站才开始学语言,0基础,照抄为主,你们懂的...... 又PS:正则好烦人好难学

Bình luận

 • 或者谁告诉我这个网站就是扒不下来别费功夫了,那我就放弃了 ......

 • 新版会加上。

  这个站点主要需要自定义 内容选择器。打开F12控制台,可以看到“无法找到内容”的提示。

  最终规则是这样

   {siteName: "百度阅读",
     url: "^https://yd\\.baidu\\.com/view/.*?\\?cn=.*",
     titleSelector: '.catHead > p',
     bookTitleSelector: '.catHead > h1',
     contentSelector: ".r_c",
     contentPatch: function($doc) {
      // 移除书名中不需要的
      var $bookTitle = $doc.find('.catHead > h1');
      $bookTitle.find('a').remove();
      $bookTitle.text($bookTitle.text().replace('> ', ''));
     }
   },
  
 • 跪谢……感激涕零ing
  其实我有考虑过内容选择器的问题, contentSelector: ".r_c",这句我也写出来过,有一次图标终于出现了但是进不去,大概细节有哪里不对吧……受教了。
  作者的脚本让我受益良多,除了使用方便外,还启发了我对编写脚本的兴趣,在下载作者这个脚本前,我都不知道脚本是什么,现在至少看代码不至于两眼一抹黑了。非常感谢。

 • QQBrowser
  提个小小的建议哈,这个网站文章一章分好多页,每一页都有标题显得很冗余。所以我把 titleSelector: '.catHead > p' 这一句去掉了
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.