Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

皮肤预览的一个小建议

About: My Novel Reader

在设置对话框中修改皮肤选项后,皮肤是立刻预览的,这点很方便。
但是由于设置框弹出时,对背景降低了亮度,所以设置中立即预览的
皮肤,和实际的皮肤效果有很大的偏差,这个偏差只有在点了确认按钮
后才会因设置对话框消失而显现出来。
建议修改为:一旦修改皮肤选项,按关闭设置对话框后的实际效果进行
预览,而非背景偏暗的效果,方便用户不用反复进入设置切换背景来看
效果。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.