Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请务必将引用的 jQuery 作为外部库引用

About: xpg2ydk

改造方案,在 // ==UserScript== 下填入下述内容,然后删掉内嵌的 jQuery 代码即可。

// @require http://cdn.staticfile.org/jquery/1.4.2/jquery.min.js

感谢。

附: 关于压缩后代码的相关说明(英文): 代码规则

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.