Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

上传图片报错(upload error)

VM1116:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 734
at JSON.parse ()
at Function.parseJSON (jquery.min.js?v=2.3.1:4)
at Gdn_MultiFileUpload.Gdn_MultiFileUpload.UploadComplete (fileupload.js?v=1.8.2.1:448)
at Gdn_MultiFileUpload. (fileupload.js?v=1.8.2.1:308)
at HTMLIFrameElement.i (jquery.min.js?v=2.3.1:4)
at HTMLIFrameElement.dispatch (jquery.min.js?v=2.3.1:5)
at HTMLIFrameElement.v.handle (jquery.min.js?v=2.3.1:5)

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.