Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请教小红花阅读的下一章如何获取

About: My Novel Reader
đã sửa January 2018 trong Thảo luận về Script Firefox

想添加一下小红花阅读,发现下一章获取不了,请指点。
https://xhhread.com/read/reading.jhtml?chapterid=8aada6395a597779015a93a372c90a55
自己添加的代码:

// @include    *://xhhread.com/read/*

 {siteName: "小红花阅读",
   url: "https?://xhhread\\.com/read/*",
   titleSelector: ".reading-title",
   contentSelector: ".middle-wrapper2",
   nextSelector: '.reading-end a:nth-of-type(1)',
   prevSelector: '.reading-end a:nth-of-type(2)',
   indexSelector: '.reading-end a:nth-of-type(3)',
   contentRemove: '.zan',
 },

底部导航栏部分的页面代码是这样的:

  <!--底部导航栏-->
  <div class="reading-end middle-wrapper2">
    <a class="cannot">上一章</a>
    <a class="H_content" p="8aada6395a597779015a898b0e530308" target="_self" style="center">目录</a>
    <a class="H_readnextforwap" p="8aada6395a597779015a93a372c90a55" target="self">下一章</a>
  </div>

手动点击下一章之后的link实际为
https://xhhread.com/read/readnextforwap.jhtml?chapterid=8aada6395a597779015a93a372c90a55
这种方式该如何在脚本里获取下一章?

Bình luận

 • {siteName: '小红花阅读网',
   exampleUrl: 'https://xhhread.com/read/reading.jhtml?chapterid=8aada6395a597779015a93a372c90a55',
   url: '^https?://xhhread\\.com/read/read\\w+\\.jhtml\\?chapterid=.*',
   bookTitleSelector: '.H_book',
   titleSelector: '.reading-title',
   contentPatch: function($doc) {
    // 修正上下页链接
    var rules = {
     '.H_readpreforwap': 'https://xhhread.com/read/readpreforwap.jhtml?chapterid=',
     '.H_content': 'https://xhhread.com/read/contents.jhtml?storyid=',
     '.H_readnextforwap': 'https://xhhread.com/read/readnextforwap.jhtml?chapterid=',
    };
  
    Object.keys(rules).forEach(function(selector) {
     var $link = $doc.find(selector);
     var chapterId = $link.attr('p');
     if (chapterId) {
      var url = rules[selector];
      $link.attr('href', url + chapterId);
     }
    });
   }
  },
  
 • 多谢,果然要增加函数啊
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.