Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

下载功能无法正常使用

About: My Novel Reader
下载在火狐及EDGE分别尝试了,无法弹出txt保存界面且会不定时在某章卡住,旧版不存在这个问题;

朗读在EDGE中能正常使用,在火狐中无法使用,不知是版本问题(43.0.4)还是不兼容;

同样的EDGE中正常,火狐中双击暂停翻页之后再双击恢复仍无法翻页,除非刷新整个页面;

希望能给予单独网站单独的自定义样式;

另外:晋江移动除了您添加的网址还包括
// @include *://wap.jjwxc.net/book2/*/*
// @include *://m.jjwxc.com/book2/*/*
// @include *://wap.jjwxc.com/book2/*/*
// @include *://wap.jjwxc.com/vip/*/*?ctime=*
// @include *://wap.jjwxc.com/vip/*/*
// @include *://wap.jjwxc.net/vip/*/*
// @include *://m.jjwxc.net/vip/*/*
// @include *://m.jjwxc.com/vip/*/*

匹配不懂代码正则依葫芦画瓢了个 url: /^http:\/\/(wap|m)\.jjwxc\.(com|net)\/(vip|book2)\/\d+\/\d+/,

还瞎添加了一个站点
// @include *//www.lucifer-club.com/chapter-*-*.html
{siteName: "露西弗俱乐部",
url: /^https:\/\/www\.lucifer\-club\.com\/.*\.html/,
bookTitleSelector: "#luf_local > a:nth-child(3)",
titleSelector: "#luf_news_title",
contentSelector: "#luf_news_contents",
contentHandle: false,
contentReplace: "保护版权 尊重作者 @ 露西弗俱乐部 www.lucifer-club.com",
contentRemove: "> form, #luf_local, .luf_top_ad, .luf_news_title, .luf_page_control, .luf_comment",
},Bình luận

 • đã sửa November 2017 Chrome

  朗读api 需要 firefox49 以上。请尽可能的使用新版浏览器。

  单独网站单独的自定义样式可用 站点规则中 style: '.a {}',

  其它的下个版本加上

 • Waterfox
  朗读需要选中文的发言人,如果默认选择的英语的就不会有声音。firefox浏览器在选发言人方面有bug,内置的三个中文发言人只能选一个,别的TTS插件也一样,但并不是不能用。
  n.PNG 53.8K
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.