Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

天涯书库 死活取不到下一页,加id属性、改DOM、useiframe等等办法都用了,不管用!!求助.........

About: My Novel Reader
自定义规则如下:
{
siteName: "天涯书库",
url: "^http://www\\.tianyabook\\.org/\\w+/\\w+/\\d+\\.html$",
titleSelector: "h1",
contentSelector: "h1 +p +p",
indexSelector: "a[href='./']",
prevSelector: "#main > table:nth-child(6) table:nth-child(1) a:first-child",
nextSelector: "a:contains('下一页')"
}

Bình luận

 • đã sửa January 2015 Chrome
  这是很早前写的规则,由于天涯书库这个网站不统一,需要好几个规则,所以放弃了。以下个规则仅部分支持。
    // {siteName: "天涯在线书库(部分支持)",
  // url: /www\.tianyabook\.com\/.*\.htm/,
  // titleSelector: ".max, h1:first",
  // bookTitleSelector: "td[width='70%'] > a[href$='index.htm']",
  // contentSelector: "div > span.middle, #texts",
  // contentHandle: false,
  // },
 • 大佬,还是不行!请注意网址是:tianyabook.org
 • 取目录、上一页都没问题,就是取不到一页!我调试时发现用jQuery的选择符:contains无效,在控制台都报错
  我的规则:
  siteName: "天涯书库",
  url: /www\.tianyabook\.org\/.+\.html$/,
  titleSelector: "h1",
  indexSelector: "td a[href='./']",
  bookTitleSelector: ".crumb a[href='./']",
  contentSelector: "h1 +p+p",
  nextSelector: "td[width='28%'] a",
  contentHandle: false,
  useiframe: true,
 • đã sửa January 2015 Chrome
  xinggsf nói:

  取目录、上一页都没问题,就是取不到一页!我调试时发现用jQuery的选择符:contains无效,在控制台都报错
  我的规则:
  siteName: "天涯书库",
  url: /www\.tianyabook\.org\/.+\.html$/,
  titleSelector: "h1",
  indexSelector: "td a[href='./']",
  bookTitleSelector: ".crumb a[href='./']",
  contentSelector: "h1 +p+p",
  nextSelector: "td[width='28%'] a",
  contentHandle: false,
  useiframe: true,

  测试链接:http://www.ty2016.com/book/th04/25933.html
  [{
  siteName: "天涯书库",
  url: /www\.ty2016\.com\/.+\.html$/,
  titleSelector: "h1",
  bookTitleSelector: ".crumb a[href='./']",

  indexSelector: "td a[href='./']",
  nextSelector: "td[width='28%'] a",

  contentSelector: "#main",
  contentRemove: '.crumb, table',
  contentHandle: false,
  }]
 • 终于OK了,谢谢
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.