Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

修正了一下晋江文学网的解析

About: My Novel Reader
增加了对vip章节的支持,去掉了div[style]:last是为了能正常显示文末的作者的话
其实还是不太满意,因为现在的titleSelector显示的内容不是最恰当的,最好能从页面底部的下拉选择里获取完整的章节名,比如http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3146622&chapterid=1
现在的章节名显示为“16岁和系统”,但是最好能显示“第1章 16岁和系统”。不熟悉js脚本,只能期待高手了。
{siteName: "晋江文学网",
url: /^https?:\/\/(www|my)\.jjwxc\.net\/onebook(|_vip)\.php\S*/,
titleReg: /《(.*?)》.*[ˇ^](.*?)[ˇ^].*/,
titlePos: 0,
titleSelector: 'h2',
// bookTitleSelector: 'h1 .bigtext',
indexSelector: ".noveltitle > h1 > a",
contentSelector: '.noveltext',
contentHandle: false,
contentRemove: 'font[color], hr',
contentPatch: function(fakeStub){
// fakeStub.find('h2').remove();
fakeStub.find('#six_list, #sendKingTickets').parent().remove();
// fakeStub.find("div.noveltext").find("div:first, h1, div[style]:last").remove();
fakeStub.find("div.noveltext").find("div:first, h1").remove();
},
contentReplace: [
'@无限好文,尽在晋江文学城'
]
},

另外增加了几个站点:
// @include *://www.xiashu.cc/*/*.html
// @include *://www.lewenxiaoshuo.com/books/*/*.html
// @include *://www.heihei66.com/*/*/*.html
// @include *://www.111bz.net/*/*.html
// @include *://www.biquge5200.com/*/*.html

请作者在6.1.1的基础上合并一下,谢谢

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.