Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

你好,希望能加入对新笔趣阁的支持

About: My Novel Reader
đã sửa August 2017 trong Thảo luận về Script Chrome
下面是我整理好的代码:

头部包含,加入:
// @include http://www.biqu6.com/*/*.html

自定义站点规则,加入:

{siteName: "新笔趣阁", // 站点名字... (可选)
url: "^http:\/\/www.biqu6.com\/[0-9_]+\/[0-9]+.html$", // // 站点正则... (~~必须~~)

// 获取标题
titleReg: /(.*?)章节目录 [-_\\\/](.*?)[-_\/].*/, // 书籍标题、章节标题正则 (可选)
titlePos: 0, // 书籍标题位置:0 或 1 (可选,默认为 0)
titleSelector: "#title h1",

indexSelector: "a:contains('章节目录')", // 首页链接 jQuery 选择器 (不填则尝试自动搜索)
prevSelector: "a:contains('上一章')", // 上一页链接 jQuery 选择器 (不填则尝试自动搜索)
nextSelector: "a:contains('下一章')", // 下一页链接 jQuery 选择器 (不填则尝试自动搜索)

// 获取内容
contentSelector: "#content", // 内容 jQuery 选择器 (不填则尝试自动搜索)
useiframe: false, // (可选)下一页加载是否使用 iframe
// mutationSelector: "#chaptercontainer", // (可选)内容生成监视器
// 对内容的处理
contentHandle: true, // (可选)是否对内容进行特殊处理,诸如拼音字修复等,诸如起点等网站可禁用
fixImage: true, // (可选),图片居中,不分大小
contentReplace: /\*/g, // 需要移除的内容正则 (可选)
},

希望能够加入以上的内容,添加对笔趣阁的支持,不然每次自动更新,我都得重新添加一次,谢谢。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.