Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

和https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/23222冲突

About: 跳过网站等待、验证码及登录

两个脚本若同时开启便都不能使用。

Bình luận

  • 我这里两个都开启没毛病,请提供更具体的信息

  • đã sửa July 2017 Chrome
    Jixun.Moe nói:

    我这里两个都开启没毛病,请提供更具体的信息

    表现是:下载和播放栏上的换都没有,关掉这个脚本又会重新出现。
    不过,很神奇的是今天没有问题了。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.