Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

这货能不能再新窗口打开,不要在当前窗口打开

About: Download Youtube videos and subtitles
当前窗口看到一半,感觉很不错,想要下载,点击一下,结果却当前页面跳转了。。很尴尬
想要新窗口载入那个页面,然后进行下载,当前页面不变

Bình luận

  • 感谢反馈,已更新0.2.4.

  • Find nói:

    感谢反馈,已更新0.2.4.

    我重新完善下脚本。今晚发。
  • 当前窗口看到一半,感觉很不错,想要下载,点击一下,结果却当前页面跳转了。。很尴尬 想要新窗口载入那个页面,然后进行下载,当前页面不变

    已修复~感谢反馈!

  • 效率贼高,6666666,感谢
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.