Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

卡饭

About: navigator.plugins spoofing

目前发现卡饭还有两个地方要用flash:
1、换头像——这个似乎没办法 http://www.kafan.cn/home.php?mod=spacecp&ac=avatar
2、发帖附件——这个禁用flash就没问题了。
所以可以考虑禁用卡饭,排除换头像地址。

Bình luận

  • 仔细看了一下,我没有匹配卡饭

  • 仔细看了一下,我没有匹配卡饭

    我的意思是因为卡饭可以不用flash上传附件,所以可以大部分匹配了。

  • 仔细看了一下,我没有匹配卡饭

    我的意思是因为卡饭可以不用flash上传附件,所以可以大部分匹配了。

    奥,等我看看。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.