Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

起点一些非常内容非常少的文章内容读不到

About: My Novel Reader
đã sửa December 2014 trong Thảo luận về Script Firefox

刚才去看新小说,发现一些章节的下一章读不到,必须点击“下一页”才能继续阅读。
但是这章内容在阅读页面看不到,必须退出阅读模式后才能看,请y大看看是怎么回事吧。

我估计可能是这一章的内容太少了。

一些章节连接,打开这章后,下一章就是读取不能的章节。

11111

22222

未进入阅读模式时显示内容

1

在这个章节进入阅读模式后不能显示内容,但是可以正常加载下一章内容

2

在上一章进入阅读模式,不能正确加载这个章节

3

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.