Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

自行加入了新阅读网站:

About: My Novel Reader
đã sửa May 2017 trong Thảo luận về Script Chrome
{siteName: "格格党",

url: /^http?:\/\/www\.ggdown\.com\/\modules\/\article\reader\.php\?\aid\=\d+\&\cid\=\d+\/\d+.html/,
siteExample: 'http://www.ggdown.com/modules/article/reader.php?aid=41490&cid=13833393',
// 获取内容
contentSelector: "#BookText",
contentReplace: [
'记住我们的网址噢。百度搜;格!!格!!党.或者直接输域名/g/g/d/o/w/n/./c/o/m',
],
contentPatch: function(fakeStub){
var $next = fakeStub.find('#LinkMenu');
$next.html($next.html().replace(/ShowLinkMenu.*?().*?().*?script>/,'$1$2') +
'
回目录');s
}
},

ggdown 有点问题(必须先用键盘箭头翻页后变成 article\reader 的url后才不会有断章现象。


{siteName: "233言情",

url: /^http?:\/\/\233yq\.com\/\xiaoshuo\/\w+_\\w+\/\w+.html/,
siteExample: 'http://233yq.com/xiaoshuo/UsRA_mfLLcU/cwsM8t2ibWE.html',
// 获取内容
contentSelector: "#.cn",
contentPatch: function(fakeStub){
var $next = fakeStub.find('#LinkMenu');
$next.html($next.html().replace(/ShowLinkMenu.*?().*?().*?script>/,'$1$2') +
'
回目录');s
}
},
{siteName: "笔趣阁",

url: /^http?:\/\/\www.\biquge\.com\.tw\d+_\d+\/\d+.html/,
siteExample: 'http://www.biquge.com.tw/17_17768/8280656.html',
// 获取内容
contentSelector: "#content",
contentPatch: function(fakeStub){
var $next = fakeStub.find('#LinkMenu');
$next.html($next.html().replace(/ShowLinkMenu.*?().*?().*?script>/,'$1$2') +
'
回目录');s
}
},

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.