Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

妙笔阁的加一下,希望这个读书网站同时能够解除右键锁定?谢谢

About: My Novel Reader
妙笔阁的加一下,希望这个读书网站同时能够解除右键锁定?谢谢
现在用的这个去右键就挺好用的,https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/218-网页强制复制
谢谢!
	{siteName:'妙笔阁',
url:/^http:\/\/www\.miaobige\.com\/.+\.html/i,
siteExample:'http://www.miaobige.com/book/5_1586/1006320.html',
nextLink:'//div[@class="jump"]/a[text()="下一章>;>"]',
autopager:{
pageElement:'//div[@id="content"]'
}
},

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.