Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

请修复 bug

About: 网盘死链检查
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
你用了 observer.observe(document, 但如果用 FireGestures(Firefox扩展),则每次拖动都会生效。
应该改成 document.body。但这样又在 Scirptish 产生了问题,因为你是运行在 document-start,而这时候 Scriptish 并不能访问 body,所以需要放入 DOMContentLoaded。

加了 MutationObserver 并设置 childList、subtree、characterData 为 true 后是否会造成浏览器变慢?因为频繁的检查。

Bình luận

 • đã sửa May 2014
  不知道作者加了 MutationObserver 是否为了支持翻页脚本。

  我在另一个脚本写了下一页2种方式的支持,可以探讨下。
  https://github.com/ywzhaiqi/userscript/tree/master/百度搜索反跳转(修改版)
 • 本来用的是各类事件绑定的其实,不过火狐抗议(事件里不得调用 GM_xmlhttpRequest)所以改成现在这个。

  用 MutationObserver 应该不会变慢,因为只会对更改的数据进行解析 (如果一个链接变了就不行了。。)

  另外请务必使用猴子。双扩展不会有问题的吧(。
 • FireGestures 的问题跟是否用 猴子 无关。

  虎扑 http://www.hupu.com/ 这个网站,会持续不断插入一个 textNode 内容为 16。所以每隔一秒就运行一次。
 • FireGestures 的问题跟是否用 猴子 无关。
  我也没用过 FireGestures 这个插件所以不清楚,我都是用键盘。
  虎扑 http://www.hupu.com/ 这个网站,会持续不断插入一个 textNode 内容为 16。所以每隔一秒就运行一次。
  这个应该是网页的设计问题,你可以屏蔽相关脚本或反馈其管理员。  使用 MutationObserver 绑定主要是针对那些 ajax 网站的。如果你不需要可以自己改掉嘛 :3
 • 好吧,我早已经简单改过了。
  addEventListener ('DOMContentLoaded', function () { // 添加样式表 if (!$$.styleAdded) addMyStyle (); main (); var observer = new MutationObserver(function(mutations) { // console.log('1111') main (); }); observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true, characterData: true }); }, false);

 • 好吧,我早已经简单改过了。

  addEventListener ('DOMContentLoaded', function () {
  // 添加样式表
  if (!$$.styleAdded)
  addMyStyle ();
  main ();

  var observer = new MutationObserver(function(mutations) {
  // console.log('1111')
  main ();
  });

  observer.observe(document.body, {
  childList: true,
  subtree: true,
  characterData: true
  });
  }, false);

  嘛w 另外贴大量代码用 pre 标签好些ww
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.