Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

希望可以增加支持晋江原创网vip章节

About: My Novel Reader
普通章节可以正常阅读和下载txt,但vip章节因为网址变更的缘故不支持。

通过在“设置-用户包含”内增加“http://my.jjwxc.net/onebook_vip.php?novelid=*”,
打开vip章节上端普通章节屏蔽的地方会显示,比如:
“[收藏此章节] [下载] [推荐给朋友] [举报色情反动、刷分、抄袭]
电子书下载
TXT下载
文章收藏
为收藏文章分类
定制收藏类别 查看收藏列表”

还有免费章节屏蔽的水印也会显露出来,下载也是,普通章节没水印,vip章节下载有水印。

Bình luận

 • 如果自定义代码,解决了首楼说的水印和屏蔽问题,但作者有话说这部分内容就没办法显示出来了。求帮助!!

  {siteName: "晋江文学网VIP",
  url: /^http:\/\/my\.jjwxc\.net\/onebook_vip\.php\S*/,
  titleReg: /《(.*?)》.*ˇ(.*?)ˇ.*/,
  indexSelector: ".noveltitle > h1 > a",
  contentSelector: '.noveltext',
  contentHandle: false,
  contentRemove: 'font[color], hr',
  contentPatch: function(fakeStub){
  fakeStub.find('h2').remove();
  fakeStub.find('#six_list, #sendKingTickets').parent().remove();
  fakeStub.find("div.noveltext").find("div:first, h1, div[style]:last").remove();
  }
  },
 • 作者有话说fix (最后一行除掉 "div[style]:last"):

  {siteName: "晋江文学网VIP",
  url: /^http:\/\/my\.jjwxc\.net\/onebook_vip\.php\S*/,
  titleReg: /《(.*?)》.*ˇ(.*?)ˇ.*/,
  indexSelector: ".noveltitle > h1 > a",
  contentSelector: '.noveltext',
  contentHandle: false,
  contentRemove: 'font[color], hr',
  contentPatch: function(fakeStub){
  fakeStub.find('h2').remove();
  fakeStub.find('#six_list, #sendKingTickets').parent().remove();
  fakeStub.find("div.noveltext").find("div:first, h1").remove();
  }
  },
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.