Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

好评,支持下

About: 网盘自动填写提取密码
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
一开始看到这脚本以为作用有限。后来自己修改了 uc 拖曳脚本,使得类似这样的拖曳文字
http://pan.baidu.com/s/1bn7uGmb 密码: jl4b
变成
http://pan.baidu.com/s/1bn7uGmb#jl4b
打开,再配合这个脚本,省了很多操作。

可惜 Scriptish 有 bug,同一个作者的多个脚本,如果名字都为中文,就只能装一个,后一个会替换前一个。所以我把这个功能加入到自己的百度盘脚本中。

Bình luận

 • đã sửa May 2014
  Scriptish 有 Bug 就用 GreaseMonkey 吧~
 • đã sửa May 2014
  不是想换就能换的。Greasemonkey 也其它有问题(非本脚本),而且有几个地方明显不如 Scrptish。各有优缺点,这得看个人的取舍,目前我对 Scriptish 比较满意。
 • 不是想换就能换的。Greasemonkey 也其它有问题(非本脚本),而且有几个地方明显不如 Scrptish。各有优缺点,这得看个人的取舍,目前我对 Scriptish 比较满意。
  一起用嘛… 这两个插件又不会互不兼容~
 • đã sửa May 2014
  。。。。

  性能第一,杜绝多余的消耗。对我而已,不如自己改下脚本,复杂点的没法改的直接放弃使用。
 • 。。。。

  性能第一,杜绝多余的消耗。对我而已,不如自己改下脚本,复杂点的没法改的直接放弃使用。
  我倒是不介意啦,反正我没装什么插件不差那么点内存。
 • 。。。。

  性能第一,杜绝多余的消耗。对我而已,不如自己改下脚本,复杂点的没法改的直接放弃使用。
  我倒是不介意啦,反正我没装什么插件不差那么点内存。
  16GB的壕?
 • 。。。。

  性能第一,杜绝多余的消耗。对我而已,不如自己改下脚本,复杂点的没法改的直接放弃使用。
  我倒是不介意啦,反正我没装什么插件不差那么点内存。
  16GB的壕?
  只有一半 求不黑 QAQ
 • 土豪啊
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.