Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

希望能将带有“书签”两个字的超链接放到页面中,可以不用退出添加书签

About: My Novel Reader
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
如题,这样就能不用退出阅读模式方便地添加书签

Bình luận

  • 哪个网站?由于脚本去除了原网页所有的东西,故可能无法实现。可以鼠标中键点击退出按钮,临时退出阅读模式。
  • 恩,中键可以临时退出一下可以解决问题。
    但是我觉得既然可以读取原文以及上一页下一页这些,那么就可以读取每一页相应的“添加书签”的超链接应该很简单(查找带有书签2字的超链接),然后将其添加到新的阅读模式界面中就行了(和上、下一页一样的做法)。
    比如我经常在69ZW.COM看书,用阅读模式看到了某一页,想加入书签,直接在新页面点击下“加入书签”就能直接加入了,那就最棒了!
    作者你这好东西也没人宣传下,我还是在 userscripts.org上没事一页页翻才看到你的,真的是缘分。。
    最后再感谢下大神,做出了这么好的东西!PS:傲游的阅读模式也有一定的借鉴作用,比如它自带的夜间模式,宽度自定义,以及字体设置方式等。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.