Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

include正则效率低下

About: Bypass Wait, Code, & Login For Chrome
đã sửa March 2014 trong Thảo luận về Script
可喜可贺,完成了油猴子手册推荐的include规范,但是请看一下,无论您基于yulei,曾经的opengg,还是其他,用的都是一般式匹配,而且足以满足需求;
从效率的角度油猴子都是推荐使用“普通”式,退一步的还有exclude,尽可能避免使用正则表达式,而且可能造成维护不便,您在这方面还需努力~
排除网络干扰,离线f12进行加载测试,也可以得出此结论,过多的正则很容易拖慢加载,尤其ff这方面并不给力,chrome的TM这方面还是半残。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.